Fiscaal Adviseur (FA) - Utrecht

Deze cursus/opleiding is exclusief voor NOAB-leden. 

Uniek aanbod, exclusief voor NOAB leden. De opleiding Fiscaal Adviseur (FA) is een begrip in de markt. In samenwerking met het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC) biedt NOAB je deze opleiding aan, die na het behalen van de zeven deelexamens recht geeft op de beschermde titel
Fiscaal Adviseur (FA).

 

Een erkende opleiding met zeven fiscale vakken op HBO-niveau, die binnen tien maanden afgerond kan zijn. Praktijkgericht, met deskundige docenten uit de belastingpraktijk en tegen een zeer concurrerende prijs voor NOAB-leden.

Onderwerpen

De opleiding bestaat uit zeven modules en een inleiding. In totaal 26 lessen.
Iedere module wordt afgesloten met een examen. Door de modulaire
opbouw kunt u bij de aanvang van iedere nieuwe module tussentijds instromen.

  • inleiding - 1 les
  • inkomstenbelasting (niet-winst) en winst uit aanmerkelijk belang - 5 lessen
  • inkomstenbelasting (winst uit onderneming) - 4 lessen
  • loonbelasting - 3 lessen
  • vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht -5 lessen
  • omzetbelasting - 3 lessen
  • formeel belastingrecht - 3 lessen
  • erf- en schenkbelasting en belastingen van rechtsverkeer - 2 lessen

Inhoud van de opleiding
Het niveau van de opleiding is zodanig dat 80% van de problematiek op het terrein van het belastingrecht kan worden opgelost. Voor je oriëntatie wordt een overzicht verstrekt van de onderwerpen die je in de cursus zal tegenkomen.

Inleiding
Tijdens de inleiding wordt een globaal overzicht gegeven van de in de opleiding te behandelen belastingen. Ook leer je de pocket Belastingwetten hanteren. Aan de orde komt de plaats van het belastingrecht binnen het recht en de rangorde van de regelgeving (verdragen, wetten, uitvoeringsmaatregelen, beleidsbesluiten). Ook worden de beginselen van behoorlijk bestuur geïntroduceerd. Tot slot komen de hoofdlijnen van de organisatie van de Belastingdienst aan bod.

Inkomstenbelasting niet-winst
Deze module behandelt de structuur van de wet (het ‘boxensysteem’, de toerekening van inkomensbestanddelen aan echtgenoten, partners
en kinderen en binnenlandse/buitenlandse belastingplichtige.
Verdieping per box gebeurt met de volgende onderwerpen.
Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden (incl. de terbeschikkingstellingsregeling), periodieke uitkeringen, eigen woning en het overgangsrecht (kapitaalverzekering) eigen woning, de (negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen, verliesverrekening en middeling.
Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, reguliere en fictieve vervreemdingsvoordelen, doorschuifregelingen en DGA-problematiek. 
Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen, waarderingsproblematiek. De persoonsgebonden aftrekken zoals specifieke zorgkosten en aftrekbare giften. De heffingskortingen, voorlopige teruggaaf
en wel of geen aanslag.

Inkomstenbelasting winst 
Deze module richt zich op de heffing van inkomstenbelasting in Box 1.
Aan bod komen: ondernemingsvormen, het ondernemersbegrip en samenwerkingsverbanden zoals firma’s en commanditaire vennootschappen, verhuur van de onderneming, huur en/of verkoop van de onderneming, onderscheid totale jaarwinst, vermogensetikettering, autokostenfictie, goed koopmansgebruik, bestendige gedragslijn, waardering van activa en passiva, pensioenverplichtingen, afschrijvingen, investeringsaftrek, reserves, staking van
de onderneming, overdracht, overlijden, echtscheiding, emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden, oprichting BV, inbreng in de BV, terugkeer uit de BV, aandelenfusie en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek en firmaproblematiek.

Loonbelasting
Deze module behandelt de structuur van de Wet op loonbelasting en de samenhang daarvan met de Wet op de inkomstenbelasting, het werknemersbegrip, de (fictieve) dienstbetrekking, de inhoudingsplichtige, het loonbegrip, aanspraken, loon in natura (waaronder de auto van de zaak),
fictief salaris voor de AB-houder, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelasting-tabellen, (pseudo) eindheffing bij de werkgever op aangifte, naheffing n.a.v. controle, administratieve verplichtingen en afdrachtsvermindering. Voorts is de werkkostenregeling één van de centrale onderwerpen van de cursus geworden. Hierbij komen de gerichte vrijstellingen, waaronder het nieuwe noodzakelijkheidscriterium werkplekvoorzieningen, concernregeling en afrekensystematiek aan de orde. In de hoofdstukken over de arbeidsrelaties wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe wet DBA.

Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht
Tijdens deze module wordt behandeld: doel en nut van het oprichten van een bv, belastingplicht, (informele) kapitaalstorting en verkapte winstuitdeling, winstberekening, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, innovatiebox, moeder/dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, geruisloze terugkeer, fiscale eenheid en verrekening verliezen. De deelmodule ‘Dividendbelasting’ bestaat uit: belastingplicht, heffingsmaatstaf, inhoudingsvrijstelling bij deelnemingsvrijstelling en inhoudingsvrijstelling in specifieke EU-situaties. De deelmodule ‘Internationaal belastingrecht’ bestaat uit: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats-, nationaliteits- en situsbeginsel, objectvrijstelling, verrekeningsmethode, kostenaftrek en vaste inrichting. Als de Wet op de Dividendbelasting wordt ingetrokken vervalt uiteraard deze deelmodule in het lesprogramma.

Omzetbelasting
Met deze module krijg je kennis van: leveringen van goederen, diensten, plaats van levering, plaats van dienst, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, het ondernemerschap, vergoeding, aftrek voorbelasting, herzieningsregeling, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek (levering en verhuur), wijze van heffen, verleggingsregelingen, factuurstelsel, kasstelsel, kleine ondernemersregeling en administratieve verplichtingen.

Formeel belastingrecht
Deze module behandelt de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hoofdlijnen van de Invorderingswet. Bij de behandeling van de AWR/Awb komen aan de orde: aangiften, heffingstechnieken, bezwaar- en beroepsprocedures, belastingrente, vertegenwoordiging, administratieplicht, inlichtingenplicht, bestuurlijke boetes, fiscaal strafrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De behandeling van de Invorderingswet bestaat uit: betalingstermijnen, dwanginvordering, bodemrecht, uitstel en kwijtschelding, invorderingsrente, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Erf- en schenkbelasting & Wet op belastingen van rechtsverkeer
In deze module leer je over: beginselen van erfrecht, huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap, woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvings-, overnemings- en toedelingsbedingen, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfsopvolging, beginselen van estate planning, de meest gebruikelijke testamentvormen en schenkbelasting. Bij het onderdeel Wet op belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting centraal. We gaan hier onder andere in op: verkrijging van juridisch en economisch eigendom, waardebepalingsregelingen, opvolgende verkrijgingen en de wijze van heffing

 

Klassikaal


Tijd(en)

De duur van de opleiding Fiscaal
Adviseur is 10 maanden.
De lestijden van alle locaties zijn van 18.30 tot 21.30 uur.

Locaties:
- Maandag : Aristozalen Utrecht (tegenover NS-station Lunetten)
- Dinsdag: Fletcher hotel Leidschendam/
Den Haag*

* In het schooljaar 2022-2023 kun je kiezen uit 2 locaties. Dat betekent dat je de lessen mag starten op één van deze locaties,. Alleen locatie Utrecht is gegarandeerd.

Verder kun je te allen tijde bij de aanvang van een nieuwe module aansluiten. Voor het rooster en alle verdere informatie: zie www.fsdc.nl.

 

Prijs

De prijs van deze opleiding
bedraagt voor het lopende
cursusjaar 2022-2023, € 3.150,00.
Dit betekent voor NOAB-leden
een korting van € 700,00 op de
reguliere cursusprijs. Daarnaast
bedraagt het boekengeld
€ 685,00 (excl. 9% btw en verzendkosten), examengelden € 160,00 per examen en examentrainingen € 110,00 per training. Over de examengelden is geen btw verschuldigd.

Het boekenpakket omvat de Handleiding Belastingrecht, zowel op papier als digitaal, Pocket Belastingenwetten 2020 en 2021, een examenbundel Fiscaal Adviseur (FA) en Fiscalert en syllabus Privaatrecht. Je ontvangt de updates van de  Handleiding Belastingrecht gedurende het eerste jaar. Als cursist krijg je een unieke toegangscode op de digitale versie van de handleiding, welke het eerste jaar in het boekenpakket is inbegrepen.


Docent

De cursus wordt georganiseerd door het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC),  in samenwerking met de genoemde hogescholen. De verschillende modules worden gegeven door deskundige docenten uit de belastingpraktijk.

 

PE-punten

NOAB: 8 PE-punten (2 X 8
PE-punten indien opleiding valt in twee kalenderjaren)

Cursusvoorwaarden

Download hier de cursusvoorwaarden

Schrijf je hieronder in