Accountancypraktijk voor gevorderden

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

De cursus Accountancypraktijk voor gevorderden gaat uitgebreid in op de theoretische achtergronden van externe verslaggeving waaronder waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. Deze kennis is van belang bij het samenstellen van een jaarrekening die voldoet aan de eisen op het gebied van de externe verslaggeving en om een beter inzicht te krijgen in de jaarrekening.

 

Inzicht wordt verkregen in de mogelijke waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen en de invloed daarvan op het vermogen en het resultaat van een onderneming. Hetgeen ook weer van pas kan komen in gesprekken met (bijvoorbeeld) andere financiële adviseurs en bankiers. Door te trainen op specifieke aspecten van de accountancypraktijk, en in het bijzonder op die onderwerpen waar meestal problemen worden waargenomen, zal de productiviteit van de werknemer toenemen en zal met name de kwaliteit van het ‘eindproduct’ (de jaarrekening) alsook de mogelijkheden van advisering toenemen. Voor medewerkers die deze werkzaamheden reeds uitvoeren is het nuttig om aan deze cursus deel te nemen om hun kennis van en inzicht in de jaarrekening verder te verdiepen en zo een nóg betere sparringpartner voor hun cliënt en andere belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld de bank) te worden.

Doelgroep

Deze educatiebijeenkomst richt zich op medewerkers van administratie- en accountantskantoren die zich al minimaal twee tot drie jaar bezighouden met het samenstellen van jaarrekeningen. Dit is vereist daar kennis van verslaggeving verondersteld wordt. De vooropleiding voor deze educatiebijeenkomst is minimaal MBA, maar ook in de praktijk opgedane (jarenlange) ervaring met het samenstellen van jaarrekeningen kan hiervoor uiteraard in de plaats gesteld worden. De lessen hebben een interactief karakter. Vragen worden direct beantwoord indien dit voor de hele groep relevant is. Specifieke vragen kunnen beantwoord worden buiten de lesuren om.

 

Onderwerpen

  • Belang van financiële verslaggeving
  • Jaarrekening, presentatie en toelichting
  • Waarderingsgrondslagen
  • Grondslagen van resultaatbepaling
  • Fiscale grondslagen en gevolgen voor de verslaggeving

Literatuur
Het verplichte cursusmateriaal betreft het boek:
Externe verslaggeving door Prof. Dr. M.N. Hoogendoorn en Prof. Dr. R.G.A. Vergoossen.
ISBN 9789001867263 (10e druk)

Module 1

De cursus start met het scheppen van een algemeen kader: wat is externe verslaggeving en wat is het belang ervan? Vervolgens wordt aandacht besteed aan ernstige onzekerheid omtrent continuïteit, uitkeringstest dividend en andere actualiteiten. Daarnaast worden de algemene grondbeginselen behandeld die in acht genomen moeten worden bij het samenstellen van de jaarrekening. Het laatste onderdeel gaat over de eerste posten die op de balans staan, waaronder de immateriële en de materiële vaste activa.

Module 2

De tweede module behandelt posten die op de balans van een onderneming voor kunnen komen. Bij de behandeling van die posten wordt de volgorde aangehouden die beschreven staat in de wettelijke modellen. Afhankelijk van de relevantie in de praktijk wordt in algemene zin of juist diepgaand op bepaalde posten ingegaan.

Module 3

In de derde module worden de resterende balansposten behandeld, alsmede de posten die in de winst & verliesrekening van een onderneming voor kunnen komen, waarbij eerst kort wordt stilgestaan bij de algemene grondslagen voor resultaatbepaling. Tevens is deze module gewijd aan de behandeling van diverse losstaande onderwerpen, zoals:

  • Jaarrekening op fiscale grondslagen
  • Micro entiteiten
  • Consolidatie
  • Kasstroomoverzicht
  • Gebeurtenissen na balansdatum

Module 4

De laatste module wordt besteed aan de behandeling van (een aantal) praktijkproblemen die cursisten in hun eigen werkomgeving zijn tegengekomen. Tevens is er ruimte voor voorbereiding op het examen, mede door integrale behandeling van examens van voorgaande jaren. Deze examens dienen thuis voorbereid te worden.

Klassikaal

 

Datum

Dag 1: 5 juni 2023

Dag 2: 12 juni 2023

Dag 3: 19 juni 2023

Dag 4: 26 juni 2023

Examen: 3 juli 2023

----------------------------------------------

Dag 1: 7 november 2023

Dag 2: 14 november 2023

Dag 3: 21 november 2023

Dag 4: 28 november 2023

Examen: 19 december 2023


Tijd

14:00 - 20:00
Examen online: 14:00 - 17:00

 

Prijs

NOAB-leden: € 1.030,00 excl. btw
Niet-leden: € 1.287,50 excl. btw

Inclusief diner (uitgezonderd de examendag)


Docent

Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA, is als openbaar praktiserend accountant verbonden aan Advisum bedrijfskundig, bedrijfseconomisch en fiscaal adviescentrum alsmede Accountants voor de non-profit. Daarnaast traint hij financial professionals en accountants in een breed scala aan onderwerpen

 

PE-punten

NOAB: 8

Cursusvoorwaarden

Download hier de cursusvoorwaarden

Schrijf je hieronder in

Let op de cursus bestaat uit meerdere sessies. Je schrijft je hieronder in op de startdatum van de cursus.